Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Nguyễn Tô Hoàn Phúc
Nguyễn Tô Hoàn Phúc
Ngày sinh: 21-05 (28)
Lớp: 07TH2D
NULL
Quản Lý Dự Án (project Manager): Công ty TNHH CSCOM
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Ngày sinh: 12-09 (27)
Lớp: 08TH2D
asddassddas
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Ngày sinh: 12-09 (27)
Lớp: 08TH2D
áldkjá dạld ál;dạ dlkạ dl;ákjd l;ákjd á;ldjká ;dlkjá; dlạk d;laksj dl;ákjd al;sjkd á;lkdj a;lsdkj ál;kjd ;ưljkda ;lcjzio xcj;akjdf; ălkcj ál;kjc a;slkcj ă;lcj al;scjk ăl;cj ăl;jkc al;kjs ;clkja ư;lcjka;l skcj; alsk jc